Corona2021-12-08T16:23:46+01:00

Corona

In maart 2020 werd het leven abrupt omgegooid. Covid-19 heeft het (verenigings)leven van veel studenten drastisch omgegooid. Vanuit IFES willen we je graag ondersteunen hierin.

Deze tijd blijft veel vragen van onze flexibiliteit, leiderschap en veerkracht. Op deze pagina vind je informatie over hoe je vereniging kan vormgeven binnen de huidige maatregelen. We adviseren over de praktische kant en denken graag met je mee over de persoonlijke, psychische en sociale gevolgen van de corona-crisis.

Op deze site vindt je lokale ideeën die we graag landelijk beschikbaar maken. Je vindt contactgegevens, overzicht van maatregelen, tips voor online werkvormen en bezinningen.

Materialen

Lekker van start in Coronatijd

Handreiking voor thuiswerken

Format online kringen

Coronaplanning

Gebedswandeling met Jezus

Eenzaamheid onder studenten

Initiatievenlijst Ichthus Landelijk

Kringleider in coronatijd

Veelgestelde vragen

Ik doe veel minder dan ik zou willen in deze tijd, hoe breng ik hier verandering in?2021-10-11T11:00:40+02:00
 1. Maak een to-do-lijst per dag, met maximaal 3 activiteiten of doelen. Risico is dat als je veel tijd om handen hebt je grootse plannen maakt, die dan niet lukken en je verlammen. Realistisch plannen en kleine successen vieren houden je in beweging.
 2. Praat met iemand over de plannen die je hebt en vraag of diegene je wil vragen hoe het gaat met de uitvoering.
 3. Werk samen met iemand: Zet een video-call aan op de achtergrond en ga ieder voor zich aan het werk. Spreek af dat je na een uur even vraagt hoe het gaat. Er zijn ook online groepen waar je bij aan kan haken.
 4. Wees mild voor jezelf: Blijven herhalen dat je niet doet wat je eigenlijk zo graag zou willen, helpt je niet verder. En het geeft ook het gevoel dat jij degene bent die op je eigen wilskracht verandering moet brengen. Maar je hebt een God die je leven leidt, leg het bij Hem neer en vraag Hem om je te helpen met de verandering die je zo graag wilt zien. “Zo lang wij denken dat wij onszelf kunnen redden door middel van onze wilskracht maken we het kwaad in ons alleen maar sterker” – Heini Arnold.
Hoe om te gaan met activiteiten gepland na 28 april of na 1 juni??2021-10-11T11:15:27+02:00

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de regels niet allemaal in één keer opgeheven worden en er wordt al gesproken en nagedacht over een 1,5m economie. Het blijft allemaal nog wat onzeker. Maar mogelijk zit je wel met reserveringen of andere praktische zaken waardoor je wel nu al een besluit moet nemen. Het advies nu zal dan ook zijn, denk als vereniging na over welke houding je als vereniging aanneemt rondom deze crisis. Natuurlijk missen we elkaar en willen we de activiteiten ook zo snel mogelijk weer oppakken, maar we kunnen ook afwegen wat de toegevoegde waarde is van de activiteit en de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving? Welk beeld willen we uitstralen naar buiten en hoe laten wij daarin onze christelijke identiteit zien? Is het nodig om met grote groepen bij elkaar te komen of kunnen we dat uitstellen? Het zijn vragen waar je met elkaar over kan nadenken.

Hoe zit het juridisch met online ALV’s? Hoe zorgen we dat genomen besluiten wel geldig zijn?2021-10-11T11:15:09+02:00

Door de Eerste Kamer is er een noodwet aangenomen vanwege de Corona-crisis. Eén van de onderdelen van de wet is een nieuwe regeling voor Algemene Ledenvergaderingen van Verenigingen. Dit is een belangrijke noodwet voor IFES-Nederland en voor de aangesloten verenigingen, omdat we hier allemaal mee te maken hebben.
Lees de uitleg en de artikelen

Onderstaand vind je de tekst die van belang is en waarin wordt uitgelegd hoe de ALV online geregeld kan worden.

Artikel 6 (algemene vergadering verenigingen)

 1. In afwijking van artikel 38 lid 1 kan het bestuur bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering, onder de volgende voorwaarden:
  1. de algemene vergadering is langs elektronisch weg voor leden te volgen; en
  2. de leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.
 2. De in lid 1 onder b bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.
 3. Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.
 4. Enige afwijking van de leden 2 en 3 heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden.
 5. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 6, het bestuur bepalen dat het stemrecht slechts kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
 6. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 8, het bestuur bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35434_tijdelijke_wet_covid_19

Hoe blijf je als bestuur zichtbaar?2021-10-11T11:10:51+02:00

Juist nu is het lastig om als bestuur zichtbaar te zijn. Humor en luchtigheid, naast alle belangrijke organisatorische mededelingen zijn belangrijk.

 1. Communiceer meer en pro-actiever dan je van nature zal doen, het is niet erg als je elke twee dagen even wat van je laat horen.
 2. Vlog: Laat je vereniging eens zien hoe je dag eruitziet, wat je eet, hoe je vergadering gaat, etc.
 3. Bel je leden eens op. Bedank iedereen die initiatief neemt en vraag mensen van wie je weinig hoort hoe het met ze gaat. Juist een persoonlijk berichtje van een bestuurder heeft veel impact (onderschat je invloed niet, zeker bij jongerejaars).
 4. Als er activiteiten geïnitieerd worden, ben jij er zeker bij of laat je actief weten dat je niet komt. Betrokkenheid volgt op goede voorbeelden!
Hoe kunnen we een ALV organiseren?2021-10-11T11:10:01+02:00

Een veel gestelde vraag uit verschillende verenigingen, hoe kunnen we een ALV organiseren? Vooral als de vereniging een groot ledenaantal heeft. Veel ervaring met dit onderwerp is er nog niet, wel worden er al wat ideeën genoemd die we hier zullen delen.

 1. Maak van belangrijke onderwerpen vooraf een filmpje die de leden vóór de vergadering kunnen kijken. Vragen kunnen dan al van tevoren opgestuurd worden. Deze vragen kunnen dan tijdens de digitale meeting behandeld worden door het bestuur of desbetreffende commissie.
 2. Geef iemand de verantwoordelijkheid de chat in de gaten te houden. Als een antwoord dat nog niet helemaal duidelijk is kunnen leden in de chat om verduidelijking vragen, zonder dat iedereen door elkaar heen praat. Degene die de chat in de gaten houdt zal dan de vragen stellen aan de spreker. Ook bestaat er in Zoom de mogelijkheid om een hand op te steken als je graag iets zou willen zeggen.
 3. Hou de agenda overzichtelijk en kort, splits desnoods de vergadering in tweeën. Het is moeilijker om je aandacht erbij te houden dus zorg dat het geheel niet langer dan 60 hooguit 90 minuten duurt. Je raakt namelijk de aandacht van je leden kwijt als het langer duurt.

Nieuwe toevoeging 17-04:
Ichthus Groningen heeft het kandidaat-bestuur via een Zoomvergadering met alle leden voorgesteld. Vervolgens hebben zij verschillende ‘break-out rooms’ gemaakt met de kandidaten, zodat leden ze persoonlijk konden feliciteren.

Hoe kunnen we God aanbidden op kring nu we niet meer samenkomen om te zingen?2021-10-11T11:08:54+02:00

God aanbidden is God grootmaken. We willen onze liefde en toewijding laten zien aan God. In psalm 66 lezen we hoe zingen hier een belangrijke rol bij speelt. Ook op kring is het zingen van aanbiddingsliederen een gebruikelijke vorm om dit gezamenlijk te doen, maar nu met de digitale media lastig of onmogelijk. Zingen is alleen niet de enige vorm van aanbidding. Andere mogelijkheden om liefde en toewijding te laten zien zijn:

Gebed

Ga met elkaar in gebed waarin iedereen God dankt en vertelt wat God voor hem/haar betekent.

Brief schrijven

Schrijf God een brief waarin je vertelt wat God betekent in je leven, waarom je Hem zo dankbaar bent en lees Hem aan elkaar voor.

Luisterlied

Zelf meezingen gaat misschien niet door de vertraging in de digitale media, maar een mooi luisterlied kan zeker een goede toevoeging hebben (en wil je wel meezingen, demp het geluid even op je computer en zing lekker volle borst mee!)

Een tip van Alpha-NL is dat je via Zoom muziek van je laptop kan delen. In Zoom ga je naar Share Screen à tabblad: Advanced à Music or computer sound only.

Hoe kun je online bidden zonder dat het ongemakkelijk is?2021-10-11T11:06:48+02:00

Erkennen dat het wat ongemakkelijk is helpt al heel veel! En ook dit went weer. Wat je kan doen is via Zoom in kleinere groepjes bidden. En stel jezelf eens de vraag: Waarom vind ik dit ongemakkelijk? Is het omdat je niet goed weet wat anderen erbij denken, of omdat je jezelf zo hard hoort, of …? Dat kan helpen om een oplossing te bedenken.

Een tip uit het land: je kan ook heel goed via chat bidden. Iemand deelt iets wat hem/haar bezig houdt en per chat of WhatsApp typ je je gebed voor de ander. Zo kan diegene de bemoediging ook nog opslaan!

Wil je met elkaar in de groep bidden is het handig om vooraf een volgorde af te spreken en eventueel de gebedspunten te verdelen of te bidden voor de gebedspunten van degene die net gebeden heeft.

Kijk ook eens bij de tips van 24-7 Prayer

Wat te doen met studenten die niet online willen kringen?2021-10-11T11:05:30+02:00

Juist deze tijd waarin je elkaar niet ziet, vraag om leiderschap: Wat is goed voor de kring? Doe dat, ook als niet iedereen erom zit te springen. En leg uit waarom je ervoor kiest om elkaar op deze manier te ontmoeten. Dat nodigt je kringleden uit om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Het is ook logisch dat behoeftes heel erg uiteenlopen. De een zit alleen op zijn studentenkamer, de ander is in een druk gezin. De een werkt hard, de ander heeft juist niets te doen. Creëer ruimte voor het gesprek hierover. Waar liggen overlappende behoeftes en hoe kun je die invullen. Misschien niet een hele avond kringen eens in de twee weken, maar een uurtje elke week?

Welke format kun je gebruiken voor een goede online kring?2021-10-11T11:05:00+02:00

Kring zijn is veel meer dan de bijeenkomst alleen. Dus de tips zijn deels voor een goede invulling van de avond, maar gaan ook over kringzijn buiten de kringmomenten om.

 1. Kijk eens bij de handreiking voor kringleiders van Navigators
 2. Marit (kringleider bij Ichthus Ede) pakte haar kringavond zo aan:
  1. Deel de kring in tweetallen en laat hen samen delen hoe ze zich voelen en wat hen bezighoudt (rondje ei) via video(bellen).
  2. Kom als groep samen in een online meeting en bid samen voor elkaar en de avond.
  3. Doe individueel de bijbelstudie (15-30 minuten)
  4. Bespreek deze in tweetallen (30 minuten)
  5. Kom als groep samen voor een terugkoppeling en vat de bijbelstudie samen (15-30 minuten)
  6. Bid samen (via chat, videobellen).
 3. Joelle (kringleider bij Ichthus Ede) pakte het zo aan: We hebben allemaal een preek gekeken, daar had iemand wat vragen bij bedacht en die hebben we samen besproken. Daarna in kleine groepjes daarover doorgepraat.
 4. Vraag kringleden om een vlog te maken van hun dag en die naar elkaar te sturen in de groepsapp voordat kring begint. Dit is een mooie manier om alvast te horen hoe het gaat en even extra betrokken bij elkaar te zijn.
 5. Houd contact en blijf dat volhouden de komende weken. Ook als je kringavond niet een perfecte, diepgaande bijbelstudie is. Ritme aanhouden (zowel in frequentie als in vorm) helpt mensen om te weten wat ze moeten verwachten. Het is best fijn als dingen hetzelfde gaan als we gewend zijn, nu er al zoveel aangepast moet worden.
Hoe organiseren we goede Bijbelstudies?2021-10-11T11:03:04+02:00
 1. Juist bij online kringen is het ook goed om concreet afspraken te maken: Wat neem je mee? Waar ga je mee aan de slag? En spreek af wanneer je van elkaar een update hoort over de gemaakte voornemens.
 2. Doe eens een Bijbelstudie van The Bible project
 3. Kijk eens bij de handreiking voor kringleiders van Navigators

Binnenkort volgt hier nog meer materialen

Hoe ga ik om met eenzaamheid bij mijn kringleden?2021-10-11T11:02:15+02:00

Het is waarschijnlijk dat het aantal leden die eenzaamheid ervaart nu toeneemt. Bij materialen is een handreiking te vinden voor besturen, kringleiders en kringcoaches hoe hier mee om te gaan.

<a class=”fusion-button button-flat fusion-button-default-size button-default button-1 fusion-button-default-span fusion-button-default-type” style=”margin-top: 20px; margin-bottom: 80px; margin-left: 100px;” href=”https://wijzijnifes.nl/wp-content/uploads/2021/10/wijzijnifes-corona-eenzaamheid.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”><span class=”fusion-button-text”>Handreiking eenzaamheid onder studenten</span></a>

Welke maatregelen gelden er voor de studentenverenigingen?2021-10-11T13:15:48+02:00

De onderstaande maatregelen zijn telefonisch besproken met de rijksoverheid via het informatienummer 0800-1351 en zijn opgesteld naar de verwachtingen van de Rijksoverheid. Het blijft belangrijk om de persconferenties te volgen voor de definitieve richtlijnen.

Wat kan je als vereniging doen en vanaf wanneer?

Nog altijd geldt blijf zoveel mogelijk thuis en houdt 1,5 meter afstand. Dus doe wat je online kan doen online. Houdt dit in gedachten ook bij de volgende punten. Net als de basisrelgels terug te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Op dit moment toegestaan is (allemaal met 1,5 meter afstand):

Vanaf 11 mei is buiten sporten en buiten bewegen of gewoon buiten zijn voor iedereen vanaf 19 jaar ook toegestaan. Dat kan alleen zijn, in teamverband, of met meer mensen samen. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er worden opgetreden.

Er mag dus weer samen buiten gesport worden (met 1,5 meter afstand), maar blijf niet hangen, want samenkomen is verder nog niet toegestaan.

Religieuze samenkomsten is nog altijd tot 30 personen toegestaan en dat geldt ook voor Bijbelstudie, dus kringen mogen samenkomen, weer met de nadruk om niet erna nog te gaan borrelen en in een ruimte waar 1.5 meter afstand mogelijk is. Een kleine studentenkamer is dus niet geschikt.

Voor meer info zie de vraag: Is het reëel om kringen onder religieuze samenkomsten te scharen?

Vanaf 1 juni (allemaal met 1,5 meter afstand):

Samenkomsten tot 30 personen die belangrijk zijn voor de voortgang van de studentenvereniging. Denk hierbij aan een bestuursvergadering of c.f.t. bestuursvergadering die niet online kan.

Vanaf 1 juli (allemaal met 1,5 meter afstand):

Georganiseerde samenkomsten (max 100 personen) dus ja die afsluitende activiteit zou maar zo eens door kunnen gaan, mits je een plaats vindt waar je met zoveel personen 1,5 meter afstand kunt houden. Dus stel je wilt een BBQ met max 100 personen, dan zul je mogelijk een boer moeten vinden die een stuk land wil afstaan voor die avond, of een enorme (afgesloten) bedrijfsparkeerplaats die je tijdelijk mag gebruiken (een park is risicovoller, want daar komen al veel mensen naartoe en dus heb je mogelijk niet genoeg ruimte voor je BBQ) en natuurlijk goede hygiëne blijven toepassen.

N.B. Let op plaatselijke verschillen. Zie vraag: Wanneer is het een georganiseerde samenkomst en wanneer een evenement?

Hoe houd ik toch een ritme in de dag?2021-10-11T13:43:15+02:00

Door gebrek aan vaste routines en structuren ben je vrij de dag in te vullen zoals je dat zelf wil. Sommigen zullen dit heerlijk vinden, waar anderen juist gebaat zijn bij een goed ritme. Voor iedereen is het goed om een vast dag en nacht ritme te hebben met vaste eetmomenten, dus begin daarmee.

Hoe laat wil je opstaan en hoe laat ga je naar bed?

Tip: heb je moeite je bed uit te komen als je nergens moet zijn, maak een (online) ontbijt afspraak. Je kunt met elkaar bidden of gewoon even gezellig de dag openen.

Bedenk aan het begin van de dag wat je wilt gaan doen. Deel je dag in blokken en wissel studie af met ontspanning.

Tip: plan tussendoor een online koffiedate met iemand die je al lang niet meer hebt gesproken.

Zorg dat je een haalbare planning hebt, dan krijg je ook de voldoening aan het einde van de dag als het is gelukt en dat motiveert. Wanneer je te veel in een dag probeert te stoppen en je redt het niet geeft dat het gevoel dat je achter de feiten aanloopt en dat demotiveert.

Wees niet boos op jezelf of teleurgesteld als de dag een keertje anders loopt dan je had gepland. Deze dagen horen erbij, morgen is er weer een nieuwe dag.

Omdat je meer dan normaal op jezelf aangewezen bent voor een dagritme kan het helpend zijn om afspraken met anderen te maken om elkaar hier mee te helpen.

Bekijk een voorbeeld dagplanning

Hoe houden we mensen betrokken bij kringen en andere activiteiten?2021-10-11T10:54:17+02:00
 • Persoonlijk contact onderhouden is de belangrijkste manier om mensen betrokken te houden. Dus bel je kringleden, verenigingsleden of commissieleden op of stuur ze een appje.
 • Zorg dat niet al je communicatie op een groep gericht is, maar probeer juist individueel contact te onderhouden. Het is altijd goed om mensen persoonlijk uit te nodigen voor activiteiten, maar doordat online activiteiten vaak nog wat vrijblijvender aanvoelen is een persoonlijke uitnodiging nu nog belangrijker.
 • Nodig mensen uit en geef blijk dat je hun inbreng en aanwezigheid erg waardeert (en organiseer je activiteit ook zo dat mensen merken dat ze gewaardeerd worden als ze er zijn).
 • Maak een buddy-systeem en koppel leden in twee- of drietallen aan elkaar die extra voor elkaar zorgen.
Hoe bied ik troost nu we op een fysieke afstand van elkaar moeten blijven?2021-10-11T10:53:13+02:00

Een kaartje, een telefoontje, een bak versgebakken brownies of een biertje op de stoep (als ze nog op hun kamer zijn) zijn hele fijne knipogen in een tijd dat zoveel contact niet kan. Je voelt nu de onmogelijkheid van een arm om de schouder kunnen slaan of iets te zeggen, maar vaak is troost ook het stille gebaar dat zegt ‘Ik denk aan je’. En we hebben nu de kans om dat te oefenen.

Kunnen we God nog aanbidden in Coronatijd?2021-10-11T10:52:51+02:00

Deel van het antwoord is dat er in de Bijbel heel vaak staat dat we God altijd mogen aanbidden en bedanken. Het is simpelweg een opdracht.

Deel van het antwoord is dat God ‘vertrouwen’ betekent dat je ongeacht de omstandigheden vertrouwt dat hij de God is die de eer toekomt. In God geloven wordt concreet in onze aanbidding in slechte omstandigheden. (Paulus en Silas in de gevangenis die lofliederen zongen, de andere gevangenen die aandacht luisterde en daarna braken de cellen open, Handelingen 16).

Deel van het antwoord is dat het goed is om niet onze gevoelens van teleurstelling en vragen naar God weg te drukken onder het mom van; ‘ik MOET en ZAL aanbidden’. Moeilijke gevoelens kun je niet even ‘weg aanbidden’. Die mag je uiten. God schrikt daar niet van. De psalmen laten ons zien dat beide een plaats hebben in onze relatie met God: teleurstelling, moeilijke emoties én vertrouwen, aanbidden onder alle omstandigheden, kiezen voor moed.

Ik ben op zoek naar goede theologische bronnen die duiding geven hoe ik God moet zien in deze tijd?2021-10-11T10:46:09+02:00

Online

 • Duiding van John Piper.
 • “Christianity offers no answers about the coronavirus”, N.T. Wright in Time Magazine. Hij pleit voor ‘lament’, klaagzang, als een Bijbelse reactie (zoals in de psalmen). “”Perhaps what we need (…) is to recover the biblical tradition of lament. Lament is what happens when people ask, “Why?” and don’t get an answer. It’s where we get to when we move beyond our self-centered worry about our sins and failings and look more broadly at the suffering of the world. It’s bad enough facing a pandemic in New York City or London. What about a crowded refugee camp on a Greek island? What about Gaza? Or South Sudan?”

Boeken

 • Goedkoop boekje of e-book van John Lennox: ‘Where is God in a coronavirus world’ (https://www.thegoodbook.co.uk/where-is-god-in-a-coronavirus-world)
 • Henri Nouwen: Inner voice of Love
 • Henri Nouwen; de woestijn zal bloeien
 • David Brooks: De tweede berg
 • Christian Witman, Mijn heldere afgrond
 • C.S. Lewis, Verdriet, dood en geloof.
 • Dietrich Bonhoeffer: Verzet en Overgave
 • Willem Maarten Dekker: Dit broze bestaan
 • Samuel Wells, Wees niet bang
 • A. van de Beek: Rechtvaardiger dan God – gedachten bij het boek Job Waarom?
 • A.A. Van Ruler: De dood wordt overwonnen, God en de Chaos
 • Tomáš Halík, de nacht van de biechtvader
 • Etty Hillesum, Het verstoorde leven
 • Martin Luther King: A gift of Love
Help! Ik ben angstig en heb moeite om op God te vertrouwen.2021-10-11T10:42:55+02:00

Dit is een ervaring die voor de meeste mensen niet vreemd is. Juist op die momenten dat we het het meest nodig hebben om te durven vertrouwen op God is dat vaak het meest lastig. Als alles voor de wind gaat is het een stuk makkelijk om op God te vertrouwen of in ieder geval om te zeggen dat we dat doen.

Ook in de Bijbel komen we talloze voorbeelden tegen van mensen die worstelen met angst en vertrouwen. Neem Petrus op het water. Vol vertrouwen stapt hij uit de boot, maar dan komt de angst…  Of de schrijvers van de Psalmen, waarin voortdurend de roep naar God klinkt ‘komt u nog redding brengen of heeft u mij verlaten?’

Vreemd is deze ervaring dus niet. Misschien helpen deze voorbeelden dan ook wel om te ontdekken hoe we in onze angst juist kunnen groeien in vertrouwen op God. Kijkend naar de voorbeelden in de Bijbel lijkt dit vertrouwen alles te maken te hebben met onze blikrichting. Zodra Petrus weer op Jezus focust ontstaat het vertrouwen om door te lopen. De angst zal vast niet direct verdwenen zijn en zijn vertrouwen was misschien nog aarzelend, maar zijn focus is verplaatst zich van het donkere water onder zijn voeten naar Jezus, en dat maakt dat hij loopt.

Datzelfde geldt voor de Psalmschrijvers. Te midden van de moeilijke situaties waarin zij zich bevinden roepen ze het uit tot God. De psalmen staan vol met jammerklachten, vragen aan God en de roep om recht. Met duidelijke bewoordingen… ja, zelfs die uitroep ‘God, waarom heeft u mij verlaten’. Maar de geadresseerde van die klacht en roep om recht is voortdurend God, en dat zegt wat. Te midden van alles is er nog wel de hoop of het vertrouwen dat God luistert en dat hij in staat is uitkomst te bieden.

En dat is precies wat wij ook mogen doen. Misschien roepend, of nog vol van twijfel of verdriet, mogen wij onze angst voor God neerleggen. Dat is kwetsbaar, absoluut. Het betekent namelijk ook dat we onze angst onder ogen moeten komen of het besef dat we er zelf niet uitkomen. Maar juist in die kwetsbaarheid ontstaat er ruimte voor God om te antwoorden en om ons aan te raken.

Misschien heb je zelf geen idee hoe je daarmee begint. Dan kan het helpen om het samen te doen, om met anderen hierover door te praten of om elkaar te stimuleren tijd te nemen voor gebed en bezinning. God heeft ons niet voor niets aan elkaar gegeven. En juist wanneer we zelf niet meer zo goed weten hoe, kan het ook heel bemoedigend zijn om even buiten ons eigen blikveld te kijken en verhalen te horen en voorbeelden te zien van mensen die te midden van alles wat hen overkomt toch blijven vertrouwen. Dat geeft moed om het zelf ook te proberen.

Hoe houd je leden enthousiast?2021-10-11T13:15:51+02:00

Hoe houd je leden enthousiast? Het is lastig om leden betrokken en enthousiast te houden. In het begin werd er veel gedaan, zoals geborreld op Discord, maar nu heeft iedereen een beetje zijn eigen dingen en is het lastig. Wat goed werkte was een Pubquiz. Hebben jullie nog ideeën?

Blijf als bestuur enthousiast over je te organiseren activiteit. Beschrijf het in positieve bewoording. Lijkt misschien een open deur, maar begin dus niet met: ‘Nu dit niet door kan gaan komen we met een alternatief’ of ‘We zijn genoodzaakt om de meeting nu digitaal te houden’. Maar geef er een positieve draai aan als: ‘Voor vanavond hebben we weer een mooie activiteit weten te organiseren. We gaan …. We kijken naar je uit en tot vanavond!’ Kondig het met dezelfde enthousiasme aan waarmee je normaal gesproken ook je leden mee uitnodigt.
Geef mensen de tijd om aan deze digitale meetings te wennen. Blijf ze organiseren en deel met de vereniging wat je fijn aan de meeting vond.
De digitale wereld brengt veel mogelijkheden, maar put ons ook uit. We zullen onze activiteiten hier ook op moeten aanpassen. Dat betekent kortere meetings en meer pauzes dan normaal.

Ideeën nodig? Organiseer:

 • Digitale lezingen, lezingen die je anders als vereniging samen zou organiseren, kan je nu ook als Webinar geven.
 • Digitale workshops. Geen zin in een lezing, maar wel opgebouwd worden, dan is een workshop een goed alternatief. De afwisseling van theorie en praktijk is ook digitaal goed te doen. Het vraagt vooraf even goede overwegingen en de keuze van een passend programma.
 • Meditatieve Bijbellezingen. Het kan heel fijn zijn om even met elkaar tot rust te komen en God te ruimte geven om tot je te spreken.
 • Een borrel met een andere vereniging, nu afstand er niet meer toe doet is een broederborrel of zusterborrel zo geregeld.
 • Een boekbespreking. Je zou kunnen overwegen om het boek in papieren versie te lezen in plaats van digitaal om je schermtijd te beperken of anders op een e-reader te lezen i.p.v. je laptop, tablet of mobiel.
 • Bekijk samen een goede TED talk en bespreek deze. Je bent dan verzekerd van een goede spreker en het vraagt weinig voorbereiding.
 • Een gezamenlijke praise avond. Het is aan te raden als je een eigen band wilt gebruiken om de muziek vooraf op te nemen en dan met elkaar te delen. Als je jezelf op mute zet kan iedereen meezingen. Tussendoor kun je leden getuigenissen laten delen, ruimte geven aan stilte en in kleine groepjes voor elkaar bidden.
 • Ook nu zijn er nog vrijwilligers nodig. Kijk of je met een vereniging een vrijwilligerstaak kan opnemen. Zo heb je toch het idee dat je samen iets bijdraagt, ook al wissel je elkaar af of ben je in twee- of drietallen.
 • Trek lootjes in de vereniging en laat iedereen iets leuks doen voor degene die hij/zij op zijn/haar lootje heeft staan.
 • Geef borrels een thema mee en laat je leden creatief zijn en/of stuur ze van tevoren een boodschappenlijst. Laat je borrel plaatsvinden in een exotisch land onder de palmboom, aan het strand, of verzin nog meer leuke namen voor verschillende gesprekruimtes.
 • Digitale koffiemomenten
 • Digitale studeermomenten
Wanneer is het een georganiseerde samenkomst en wanneer een evenement?2021-10-11T10:37:53+02:00

VGST: ‘Ik heb gisteren ook even met de gemeente (Enschede) gebeld en die gaven aan dat evenementen natuurlijk tot nader orde nog niet zijn toegestaan en dat onder evenementen (in elk geval in Enschede) alle samenkomsten in publieke ruimten vallen. Dus dat bijeenkomsten van 10 personen in een park bijvoorbeeld tot minstens 1 september nog niet toegestaan zijn. Komt dit overeen met wat jij gehoord hebt?’

Ik heb opnieuw contact gehad met de rijksoverheid en werd er nog even op gewezen dat dit allemaal naar verwachting is en nog niet met zekerheid vaststaat. Dus dat allereerst.

Op de vraag wat het onderscheid is tussen georganiseerde samenkomsten en evenementen is eigenlijk geen eenduidig antwoord. Je zou kunnen zeggen dat je voor een evenement een vergunning nodig hebt, en voor een georganiseerde samenkomst niet, maar dit staat niet vast en zal plaatselijk verschillen.

Dus voordat je iets wilt organiseren worden de verenigingen aangeraden om contact op te nemen met de gemeente, omdat landelijk en plaatselijk de regels over wat wel mag en niet mag kunnen verschillen.  

Dit is iets andere informatie dan die ik de vorige keer heb gekregen en ik merk hieruit dat ze zelf ook nog aan het zoeken zijn. Dus het blijft belangrijk de persconferenties te volgen.

Waar komt de voorwaarde dat het belangrijk moet zijn voor de voorgang van de studentenvereniging vandaan?2021-10-11T10:39:22+02:00

C.S.R. Delft: ‘Vanaf 1 juni spreken jullie enkel over ‘Samenkomsten tot 30 personen die belangrijk zijn voor de voortgang van de studentenvereniging.’ Ik vroeg me af waarom de voorwaarde dat het belangrijk moet zijn voor de voortgang hier vermeld staat? Waar die voorwaarde vandaan? In de richtlijnen die ik lees geldt de 30 personen bijvoorbeeld voor cafés, bioscopen, restaurants, terrassen (en dus misschien ook borrelzalen van de sociëteit??) en niet uitsluitend voor de voortgang van bedrijven.’

Vanaf 1 juni worden de regelingen weer soepeler en mogen er op sommige plaatsen weer groepen samenkomen. Maar dit geldt nog niet in het algemeen, dus het is vanaf 1 juni nog niet toegestaan om overal weer bijeenkomsten van 30 personen te organiseren. Vanaf 1 juli staat dat er weer georganiseerde samenkomsten tot 100 personen mogen plaatsvinden, maar dat geld niet voor de 30 personen vanaf 1 juni. Er worden dan nog extra eisen gesteld aan de samenkomsten, waaronder dus dat het belangrijk moet zijn voor de voorgang van de studentenvereniging (Dit is gebaseerd op de uitzonderingsregel die zegt dat: Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan.)

Is het reëel om kringen onder religieuze samenkomsten te scharen?2021-10-11T10:39:30+02:00

C.S.R. Delft: ‘Voor kringen zien wij vooral het algemene advies: ‘blijf zoveel mogelijk thuis, doe wat je online kan doen online’. Onze kringen gaan dan ook enkel nog online door omdat kringen toch wel een ingrijpende activiteit is. Dan gaan 200+ leden op dezelfde avond op stap naar andere huizen, daar eten, kringen en weer terug naar huis. En dan heb je op 1 avond praktisch al je leden met elkaar in contact gebracht. Terwijl dit makkelijk voorkomen kan worden door vanuit thuis online te kringen. We zijn het er mee eens dat het officieel gezien misschien mag als je het schaart onder religieuze bijeenkomst (maar is het dat echt?), maar we zouden dit zeker niet adviseren aan onze eigen leden, en ook niet aan de overige IFES-verenigingen.’

Jullie nemen een wijs standpunt in. De meeste kringen zullen nog online blijven, omdat de 1,5 meter regel niet toestaat dat kringen plaatsvinden in een te kleine ruimte, waardoor de meeste studentenkamers niet geschikt zijn. Ook zijn veel leden bij ouders en daardoor niet aanwezig in de stad waar ze studeren, waardoor ze nog steeds online zullen blijven afspreken.

Het is wel goed om te weten dat als er kringen zijn die toch willen samen komen daar de mogelijkheid voor hebben. Stel dat er persoonlijke kwesties gelden die moeilijk online bespreekbaar zijn, dan hebben zij de mogelijkheid om samen te komen. Samen eten is discutabel. Is dit op dit moment essentieel? Normaal zou ik pleiten van wel, maar je kunt je afvragen of dat voor nu handig is. Net als borrelen dat achteraf niet is toegestaan.

Nieuws en verhalen

Are you an international?

Then you may want to read our English content over at IFES Host.

Ga naar de bovenkant